رای مثبت مجلس به دوفوریت طرح شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی

به گزارش سفر به مالزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز مجلس به دوفوریت طرح شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی رای مثبت دادند.

رای مثبت مجلس به دوفوریت طرح شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی

به گزارش گروه سیاسی سفر به مالزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس، به دوفوریت طرح شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی رای مثبت دادند.

وکلای ملت با 134 رای موافق، 28 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن، دوفوریت این طرح را تصویب کردند.

متن کامل طرح شفافیت منابع هزینه های انتخاباتی را در ذیل بخوانید:

مقدمه (دلایل توجیهی):

در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی طرح زیر تقدیم می گردد:

عنوان طرح:

شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح بعضی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

موضوع طرح:

شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح بعضی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 1 ـ. متن زیر به عنوان ماده (65 مکرر 8) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 8 ـ. رسیدگی و آنالیز عملکرد حساب مذکور در ماده (65 مکرر 7) توسط کمیسیون آنالیز تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی ها نزد هیات های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.

ماده 2 ـ. ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 8) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 8 ـ. امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است:

1- دارایی شخصی نامزد؛

2- یاری های مستقیم احزاب و گروه های سیاسی؛

3- یاری های اشخاص حقیقی ایرانی؛

4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل: سالن های اجتماعات، صندلی های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی.

تبصره 1- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هر گونه یاری به فعالیت های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می باشند. اعم از اینکه به صورت یاری نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن ها است، برای نامزد ها و یا در جهت فعالیت های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

تبصره 2- علاوه بر موارد فوق نامزد ها و احزاب و گروه های سیاسی حق ندارند هیچ گونه یاری مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم مالی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذی صلاح می باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

تبصره 3- نامزد ها می توانند به منظور جذب یاری ها و هدایا از اشخاص حقیقی ایرانی اقدام به انتشار آگهی در رسانه های مجاز نمایند.

تبصره 4- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 3- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 9) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 9 - دریافت و پرداخت یاری مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت نماینده و دریافت نماینده آن به توضیح ذیل معلوم باشد:

پرداخت نماینده:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت و منبع تامین وجوه نقدی و غیرنقدی پرداختی احزاب و گروه های سیاسی؛ عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیرکل حزب

دریافت نماینده: نام و نام خانوادگی، سمت، تاریخ دریافت

تبصره 1- هر گونه پرداخت و یاری نقدی باید به وسیله اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و به وسیله شماره حساب انجام گیرد.

یاری های غیرنقدی باید به وسیله ستاد های انتخاباتی نامزدها، ساماندهی و مطابق استاندارد های حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط گردد.

تبصره 2- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر در مورد وجوه پرداختی، نامزد ها حق استفاده از آن را ندارند و وجوه مذکور باید به پرداخت نماینده عودت داده گردد.

در صورتی که پرداخت نماینده یاری معین نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن ها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، در صورت شناسایی صاحب آن، به وی رد می گردد و در غیر این صورت اموال مزبور به عنوان اموال مجهول المالک شناخته شده و مشمول احکام این اموال می گردد.

تبصره 3 - تخلف از احکام تبصره (1) و (2) این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می گردد.

ماده 4- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 10) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 10 - مصرف منابع مالی فعالیت های انتخاباتی موضوع این قانون (به استثنای دارایی شخص داوطلب)، به جز در فعالیت های انتخاباتی مجاز موضوع این قانون، ممنوع می باشد. در صورت تخلف مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می گردد.

ماده 5 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 11) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 11 - حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات کمیسیون آنالیز تبلیغات به تصویب هیات مرکزی اجرایی و تایید هیات مرکزی نظارت می رسد:

مخارج احزاب و گروه های سیاسی در خارج از زمان آغاز فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی باشد.

تبصره 1 - هزینه ها و مخارجی که با موافقت نامزد ها یا ستاد انتخاباتی آن ها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه های سیاسی صورت می گیرد، در سقف هزینه نامزد ها محاسبه می گردد.

تبصره 2 - تخلف از احکام این ماده و تبصره های آن توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می گردد.

ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 12) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 12 - میزان یاری و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزد ها جهت تامین هزینه های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (20 %) هزینه های انتخاباتی نامزد می باشد.

تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می گردد.

ماده 7 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 13) به قانون الحاق می گردد.

ماده 65 مکرر 13 - انجام کلیه هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کار ها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات است و در قبال آن پول پرداخت می گردد، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها، و بدون پرداخت به وسیله حساب مربوطه ممنوع است.

تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم گردد.

ماده 8 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 14) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 14 - هزینه های انتخاباتی هر دو داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:

1- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه.

2- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.

3- هزینه های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و سایر موارد.

4- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی.

تبصره ـ. سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه یاری و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و خرید و فروش رای محسوب می گردد. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

نامزد ها مکلفند به وسیله ستاد های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت نمایند و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

ماده 9 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 15) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 15) - داوطلبان و یا احزاب و گروه های سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح نمایند و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز، شماره و معینات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

تبصره 1- نگهداری و نحوه آنالیز حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیات های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب ایین نامه ای است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزارت امور مالی و دارایی می رسد.

تبصره 2- بانک نگهدارنده این حساب مکلف است ضمناً برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب های یادشده را بنا به درخواست رسمی هیات های مرکزی اجرایی و مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 16) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 16 - همه داوطلبان و احزاب و گروه های سیاسی موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه معینات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و گروه های سیاسی و هزینه های مربوط به انتخابات توسط نامزد ها باید به وسیله نماینده مالی صورت گیرد.

تبصره 1- نماینده مالی می تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

تبصره 2 - نماینده مالی نمی تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و گروه سیاسی و یا بین نامزد ها و احزاب و گروه های سیاسی مشترک باشد.

تبصره 3 - نماینده مالی مکلف است کلیه وجوه و یاری های اختصاص یافته جهت انتخابات و تبلیغات به حزب و یا نامزد و هزینه ها و مخارج آن ها را مطابق استاندارد های حسابداری، ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت ها و مجموعه هزینه های تعهد شده یا صورت گرفته مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت های احزاب باشد.

تبصره 4 - تخلف نماینده مالی از وظایف و مسئولیت هایی که مطابق این قانون برعهده دارد جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می گردد.

تبصره 5 - وظایف و مسئولیت های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزد ها و احزاب و گروه های سیاسی در مورد اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نمی باشد.

ماده 11 - ماده ذیل به عنوان ماده (60 مکرر 17) به قانون الحاق می گردد:

ماده 65 مکرر 17- احزاب و گروه های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان یاری های مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، به گونه ای که به وسیله کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و هیأت های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال نمایند.

تبصره - نمایندگان مالی نامزد ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (65 مکرر 8) و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر معینات کامل اشخاص و یا احزاب یاری نماینده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت شده است، باشد، همراه با اسناد مالی لازم در مورد دریافت و هزینه از حساب های معرفی شده، حداکثر یک هفته بعد از رأی گیری به هیأت مرکزی اجرائی و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

ماده 12- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 18) به قانون الحاق میگردد:

ماده 65 مکرر 18- در هر مورد که در این قانون تکالیفی برای هیأت های اجرائی و نظارت، شعب اخذ رأی و سایر دست اندرکاران انتخابات و یا نیروی انتظامی و یا سایر افراد مقرر شده باشد و تکالیف مزبور از سوی اعضاء این هیأت ها و یا مسئولان و افراد مربوطه انجام نگردد به جز در مواردی که در این قانون مشخص تکلیف شده است، به محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مذکور و شعب أخذ رأی و یا مسؤولیت مربوطه محکوم می شوند و در صورتی که از کارکنان دستگاه های اجرائی باشند با حکم مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یکسال محکوم می شوند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 20 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tour-malaysia.ir شناسه مطلب: 119

به "رای مثبت مجلس به دوفوریت طرح شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رای مثبت مجلس به دوفوریت طرح شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید